سال نهم

درس دهم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,358 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (الامانه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,580 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,610 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,614 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد