سال نهم

درس هفتم (التمرین السادس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,026 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (التمرین الخامس)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,389 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,897 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (التمرین الثالث)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,433 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,978 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (فن ترجمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,835 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (ترکیب وصفی و اضافی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,933 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,681 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد