سال دوم متوسطه

بافت گرهی و خودکار قلب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
402 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت عصبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آوند آبکش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اندامک‌های سلولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,521 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,921 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,480 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با کلروپلاست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع هوای تنفسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش خون ششی و عمومی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد