سال دوم متوسطه

فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان پوست

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیزم عملکرد دستگاه فشار خون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش اندازه‌گیری فشار خون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حالات مختلف فشار خون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش چگونگی گرفتن نبض

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
626 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با درصد سوختگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون میزان هوشیاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد