سال دوم متوسطه

انواع میکروسکوپ الکترونی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
996 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
683 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون ساده و مضاعف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
662 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون باز و بسته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتشار ساده و تسهیل شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون کرم خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌های مختلف دستگاه تنفس انسان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
330 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد