سال دوم متوسطه

تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتاب گلوله (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
142 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتاب گلوله (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیمه عمر عناصر مختلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هرم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تابع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات مساحت دایره از روی مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شتاب سطح شیب‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

برآیند دو نیرو، روش متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضریب اصطکاک ایستایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد