سال دوم متوسطه

فشار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودارهای جابجایی، سرعت و شتاب در حرکت یکنواخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نوسان فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون بویل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل سرعت به شتاب و مساحت زیر نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروهای وارده بر هواپیما در آسمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جابجایی، مسافت و موقعیت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جریان همرفتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد