نیرو

اندازه نیرو

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,839 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2,080 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌ها (حرکت و نیرو)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,673 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل توپ در فضا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش جهت نیروی موثر بین دو هادی مجاور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروهای وارده بر هواپیما در آسمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سطح شیبدار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیروی تکیه گاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت

اثر متقابل نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد