دستگاه تنفس

اندام‌های تنفسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه تنفس انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه تنفس در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخش‌های مختلف دستگاه تنفس انسان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
330 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنفس در کرم خاکی و حشرات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
498 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع هوای تنفسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
412 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای سیستم تنفس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد