رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تئوری جمع آثار (2) انیمیشن 834
تئوری جمع آثار (1) انیمیشن 839
جمع و تفریق بردارها انیمیشن 927
جمع بردارها به روش ترسیمی انیمیشن 1,279
جمع بردارها به روش تحلیلی انیمیشن 919
جمع بردارها با روش تحلیلی و ترسیمی انیمیشن 880
قضیه نورتن انیمیشن 856
کنتور سه فاز (2) انیمیشن 900
کنتور سه فاز (1) انیمیشن 793
مثال معادل تونن انیمیشن 887
مفاهیم پس فاز و پیش فاز در مدارات سه فاز انیمیشن 3,819
مشخصات سیستم‌های سه فازه انیمیشن 873
مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (2) انیمیشن 852
مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (1) انیمیشن 822
منحنی تغییرات امپدانس و جریان در مدار سری RLC انیمیشن 1,388
نمایش برداری امپدانس در مدارات سری RLC انیمیشن 884
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RC انیمیشن 841
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RL انیمیشن 817
نمودار امواج سینوسی مولد سه فاز انیمیشن 882
اجزای موتور دی سی بدون جاروبک و برش موتور انیمیشن 929

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد