رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
محاسبات مختلف اتصال‌های ستاره و مثلث در مدارات سه فاز انیمیشن 1,398
موج سینوسی و کسینوسی انیمیشن 1,151
منحنی تغییرات ولتاژهای خازن و مقاومت در مدار RLC سری انیمیشن 848
مقادیر ولتاژ و جریان در مدار LC موازی انیمیشن 1,130
مقدمه‌ای بر فازورها انیمیشن 927
مثلث توان انیمیشن 909
قضیه تونن انیمیشن 961
قانون جریان و ولتاژ کیرشهف انیمیشن 970
سلف و خازن در جریان متناوب انیمیشن 906
تحلیل یک مدار دو حلقه‌ای با استفاده از قوانین کیرشهف انیمیشن 843
دینام سه فاز انیمیشن 1,110
دیاگرام بردار RL موازی انیمیشن 853
تحلیل مدارها به‌ روش پتانسیل گره انیمیشن 2,465
بردار و تصویر آن روی محورها انیمیشن 895
انواع روش‌های جمع برداری انیمیشن 1,122
پرسش و پاسخ جریان‌های سه فاز انیمیشن 871
تحلیل قوانین کیرشهف انیمیشن 907
تحلیل گره انیمیشن 895
تشریح مسایل مربوط به RL سری انیمیشن 853
تشریح مسایل مربوط به RL موازی انیمیشن 821

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد