رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون تعیین مقاومت تونن انیمیشن 908
آزمون ولتاژ تونن انیمیشن 902
تئوری تونن انیمیشن 1,003
تئوری نورتن انیمیشن 789
بازشناسی فرمول‌های مدارات LC انیمیشن 897
بازشناسی فرمول‌های مدارات RC انیمیشن 946
بازشناسی فرمول‌های مدارات RL انیمیشن 871
بازشناسی فرمول‌های مدارات RLC انیمیشن 941
خازن در جریان متناوب انیمیشن 932
رزونانس الکتریکی در مدار RLC سری انیمیشن 2,153
سلف در جریان متناوب انیمیشن 971
مثال‌های مختلف تحلیل مدار انیمیشن 907
مدار RLC موازی انیمیشن 864
مدار RLC سری انیمیشن 900
مدار R-L موازی انیمیشن 976
مدار R-L سری انیمیشن 1,166
مدار معادل تونن و نورتن انیمیشن 2,999
معادل تونن انیمیشن 873
منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس در مدارات RLC سری انیمیشن 873
محاسبات مقاومت، خازن و سلف در جریان متناوب انیمیشن 1,385

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد