رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راست‌گرد و چپ‌گرد کردن موتور انیمیشن 1,046
مدارهای الکتریکی پیوند 9,377
مبانی دیجیتال پیوند 9,099
راکتانس خازنی انیمیشن 8,583
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر انیمیشن 6,635
خازن در جریان متناوب انیمیشن 10,588
تحلیل دشارژ خازن انیمیشن 6,908
عوامل موثر بر ظرفیت خازن انیمیشن 6,627
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود انیمیشن 5,872
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین انیمیشن 5,427
مفهوم القای متقابل انیمیشن 6,179
خودالقایی و القای متقابل انیمیشن 7,237
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی انیمیشن 6,450
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید انیمیشن 4,260
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی انیمیشن 5,094
مشخصات امواج متناوب انیمیشن 3,843
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی انیمیشن 5,643
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز انیمیشن 7,250
مقاومت داخلی باطری ها انیمیشن 4,421
اصول عملکرد باطری انیمیشن 4,825

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد