رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تحلیل مدار ترکیبی انیمیشن 5,565
تحلیل یک مدار ترکیبی انیمیشن 4,096
تحلیل یک مدار انیمیشن 4,267
انواع حالات مدارات سری و موازی انیمیشن 8,449
مقسم جریان انیمیشن 3,649
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی انیمیشن 2,884
تحلیل مدارت ترکیبی انیمیشن 2,845
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها انیمیشن 4,154
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 6,755
مقاومت متغیر انیمیشن 4,197
تحلیل یک مدار سری انیمیشن 3,926
مقسم ولتاژ انیمیشن 3,813
معادل اتصال سری مقاومت ها انیمیشن 3,636
مشخصات مدارات سری انیمیشن 3,075
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات انیمیشن 2,906
پیاده سازی مدارات به صورت سری انیمیشن 2,524
استراتژی حل مسئله در مدرات سری انیمیشن 2,939
اتصال سری در مدار های الکتریکی انیمیشن 3,682
مفهوم نموداری قانون اهم انیمیشن 3,428
چرخه قانون اهم انیمیشن 3,035

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد