رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,118
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,185
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,654
روش جمع آثار انیمیشن 1,427
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,329
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,184
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,078
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,027
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,116
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,224
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,442
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,423
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,286
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,229
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,424
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,157
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,375
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,049
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,130
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,432

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد