رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,725
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,741
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,122
روش جمع آثار انیمیشن 1,827
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,692
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,496
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,397
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,343
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,414
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,568
قضیه جمع آثار انیمیشن 4,486
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,716
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,559
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,510
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,727
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,412
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,697
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,285
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,398
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,708

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد