رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,954
رزونانس در مدار LC انیمیشن 4,482
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,966
روش جمع آثار انیمیشن 3,354
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 3,127
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,737
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,586
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 2,540
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,675
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,714
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,704
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,870
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,964
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,708
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,878
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 2,478
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,944
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 2,496
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 2,675
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,719

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد