رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,703
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,502
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,914
روش جمع آثار انیمیشن 2,433
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,219
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,018
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,846
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,785
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,875
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,998
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,852
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,169
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,999
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,937
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,178
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,787
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,105
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,683
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,753
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,091

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد