رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,638
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,436
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,857
روش جمع آثار انیمیشن 2,367
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,173
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,959
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,810
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,743
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,836
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,955
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,790
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,130
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,963
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,903
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,139
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,747
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,071
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,629
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,721
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,059

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد