رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,983
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,956
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,334
روش جمع آثار انیمیشن 2,000
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,840
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,644
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,531
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,465
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,539
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,691
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,137
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,836
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,680
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,624
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,864
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,518
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,815
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,395
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,511
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,814

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد