رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,431
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,284
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,690
روش جمع آثار انیمیشن 2,253
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,062
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,842
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,708
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,647
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,754
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,853
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,620
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,033
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,868
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,817
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,053
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,661
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,981
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,550
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,649
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,967

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد