رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,151
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,241
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,704
روش جمع آثار انیمیشن 1,462
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,364
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,202
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,103
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,047
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,140
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,262
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,590
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,457
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,319
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,253
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,447
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,183
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,397
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,072
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,152
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,454

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد