رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,908
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,905
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,280
روش جمع آثار انیمیشن 1,959
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,804
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,603
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,503
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,441
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,509
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,656
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,022
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,807
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,654
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,602
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,833
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,489
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,786
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,366
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,480
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,787

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد