رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,739
رزونانس در مدار LC انیمیشن 4,332
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,772
روش جمع آثار انیمیشن 3,197
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 3,004
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,620
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,443
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 2,424
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,544
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,597
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,601
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,735
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,828
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,587
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,773
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 2,373
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,795
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 2,373
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 2,541
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,610

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد