رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,203
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,310
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,752
روش جمع آثار انیمیشن 1,503
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,399
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,236
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,142
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,082
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,167
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,306
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,738
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,500
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,348
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,285
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,485
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,218
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,438
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,095
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,185
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,494

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد