رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,789
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,801
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,169
روش جمع آثار انیمیشن 1,866
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,727
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,540
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,437
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,377
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,439
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,597
قضیه جمع آثار انیمیشن 4,622
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,747
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,590
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,539
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,760
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,438
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,724
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,309
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,429
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,732

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد