رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,201
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,121
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,504
روش جمع آثار انیمیشن 2,142
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,939
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,743
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,623
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,550
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,645
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,770
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,428
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,931
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,767
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,723
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,957
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,593
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,898
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,471
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,576
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,890

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد