رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,618
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,644
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,039
روش جمع آثار انیمیشن 1,751
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,626
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,427
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,335
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,278
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,354
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,508
قضیه جمع آثار انیمیشن 4,354
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,656
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,501
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,450
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,667
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,357
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,636
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,224
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,328
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,653

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد