رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,079
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,130
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,616
روش جمع آثار انیمیشن 1,394
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,302
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,160
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,048
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,001
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,084
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,195
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,347
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,389
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,263
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,201
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,389
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,129
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,340
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,020
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,101
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,398

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد