رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,573
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,380
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,786
روش جمع آثار انیمیشن 2,324
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,125
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,911
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,765
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,708
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,806
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,910
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,726
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,094
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,924
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,868
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,102
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,712
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,031
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,597
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,694
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,020

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد