رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,830
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,841
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,223
روش جمع آثار انیمیشن 1,903
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,752
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,568
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,463
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,403
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,469
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,623
قضیه جمع آثار انیمیشن 4,703
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,771
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,618
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,564
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,789
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,462
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,751
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,331
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,455
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,756

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد