رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,357
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,236
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,628
روش جمع آثار انیمیشن 2,218
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,019
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,814
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,679
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,617
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,721
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,828
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,556
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,005
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,838
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,786
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,018
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,642
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,951
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,522
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,628
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,942

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد