رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,886
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,635
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,037
روش جمع آثار انیمیشن 2,544
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,296
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,107
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,907
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,855
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,945
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,076
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,953
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,230
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,056
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,016
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,246
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,844
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,177
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,739
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,804
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,161

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد