رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,272
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,393
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,802
روش جمع آثار انیمیشن 1,561
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,437
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,268
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,176
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,121
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,210
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,347
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,836
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,528
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,373
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,307
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,510
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,241
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,471
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,113
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,212
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,518

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد