رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,093
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,022
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,408
روش جمع آثار انیمیشن 2,067
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,881
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,688
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,556
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,496
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,589
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,718
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,257
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,873
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,717
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,657
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,898
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,550
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,844
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,428
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,534
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,845

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد