رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,016
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,740
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,100
روش جمع آثار انیمیشن 2,634
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,356
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,154
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,958
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,909
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,993
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,118
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,027
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,282
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,098
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,064
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,296
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,888
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,219
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,782
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,846
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,199

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد