رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,149
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,072
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,457
روش جمع آثار انیمیشن 2,098
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,906
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,712
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,585
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,524
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,616
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,741
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,345
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,901
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,737
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,689
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,924
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,566
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,870
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,445
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,555
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,865

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد