رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,601
رزونانس در مدار LC انیمیشن 4,150
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,656
روش جمع آثار انیمیشن 3,077
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,879
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,516
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,332
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 2,268
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,378
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,458
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,485
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,613
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,653
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,467
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,657
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 2,216
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,687
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 2,230
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 2,454
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,515

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد