رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,272
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,175
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,564
روش جمع آثار انیمیشن 2,181
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,979
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,785
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,654
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,588
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,692
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,802
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,507
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,976
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,805
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,763
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,990
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,616
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,923
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,497
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,604
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,918

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد