رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 1,992
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,040
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,560
روش جمع آثار انیمیشن 1,333
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,247
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,118
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,003
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 962
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,046
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,140
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,206
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,331
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,216
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,150
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,332
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,081
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,286
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 978
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,065
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,345

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد