رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,478
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,313
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,716
روش جمع آثار انیمیشن 2,276
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,082
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,864
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,724
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,670
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,771
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,873
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,653
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,058
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,884
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,837
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,075
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,675
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,999
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,565
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,663
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,988

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد