رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,474
رزونانس در مدار LC انیمیشن 4,050
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,446
روش جمع آثار انیمیشن 2,976
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,691
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,432
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,221
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 2,162
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,264
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,359
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,385
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,538
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,461
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,362
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,566
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 2,118
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,462
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 2,021
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 2,374
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,436

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد