رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,422
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,508
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,911
روش جمع آثار انیمیشن 1,640
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,512
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,339
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,238
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,185
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,277
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,420
قضیه جمع آثار انیمیشن 4,137
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,585
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,427
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,371
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,582
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,283
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,548
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,157
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,257
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,572

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد