رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,160
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,859
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,213
روش جمع آثار انیمیشن 2,794
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,453
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,254
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 2,049
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,995
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 2,100
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,203
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,149
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,364
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,190
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,159
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,392
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,979
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,308
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,873
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,943
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,289

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد