رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 3,796
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,576
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 2,984
روش جمع آثار انیمیشن 2,487
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 2,261
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 2,062
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,877
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 1,821
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,913
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 2,043
قضیه جمع آثار انیمیشن 5,910
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,200
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,030
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,979
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,220
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,815
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 2,146
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,711
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,779
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 2,125

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد