رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 2,049
رزونانس در مدار LC انیمیشن 2,090
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 1,591
روش جمع آثار انیمیشن 1,373
تولید جریان الکتریکی بر اثر دوران در یک میدان مغناطیسی انیمیشن 1,275
تحلیل مدار مقاومتی سری انیمیشن 1,143
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان انیمیشن 1,028
آزمون تعیین ولتاژ تونن انیمیشن 982
آزمون اتصال ستاره انیمیشن 1,067
آزمون اتصال مثلث انیمیشن 1,170
قضیه جمع آثار انیمیشن 3,284
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 1,362
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 1,242
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,175
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 1,368
نحوه محاسبه مقادیر معادل نورتن انیمیشن 1,108
نمایش برداری امواج متناوب سینوسی انیمیشن 1,315
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,002
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,085
آزمون مدار RC موازی انیمیشن 1,372

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد