رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مثال تحلیل حلقه و گره (2) انیمیشن 1,783
مثال تحلیل حلقه و گره (1) انیمیشن 2,125
مدار RC سری در جریان متناوب انیمیشن 2,435
مدار RC موازی در جریان متناوب انیمیشن 2,175
مفاهیم کلی مدارات سه فاز انیمیشن 2,039
منحنی تغییرات جریان بر حسب زمان و فرکانس در مدارات RLC سری انیمیشن 1,968
منحنی تغییرات جریان و توان در مدارات RLC سری انیمیشن 1,790
منحنی تغییرات موجی و دیاگرام برداری ولتاژها در مدار RLC سری انیمیشن 1,802
منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس در مدارهای RL سری انیمیشن 1,908
منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار RC سری (2) انیمیشن 1,022
منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار سری RC انیمیشن 957
منحنی مشخصات تغییرات ولتاژ در مدار RLC سری انیمیشن 908
نمودارهای مربوط به RLC سری انیمیشن 875
ضرب عددی دو بردار انیمیشن 1,084
روش آنالیز گره انیمیشن 905
دیاگرام برداری مدار RLC سری انیمیشن 925
تحلیل مداری RLC موازی انیمیشن 1,256
تحلیل مداری RLC سری (2) انیمیشن 854
تحلیل مداری RLC سری (1) انیمیشن 902
تحلیل مداری RLC سری انیمیشن 921

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد