رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگونگی گوارش غذا در دهان و انجام عمل بلع فیلم 2,619
ساختار لوله گوارش فیلم 1,777
دستگاه گوارش هیدر، کرم خاکی، ملخ، پرندگان و وال فیلم 4,082
دستگاه گوارش انگل‌ها و جانداران تک سلولی فیلم 1,250
دستگاه گوارش در جانداران متفاوت فیلم 1,479
بافت هادی فیلم 1,461
بافت روپوست، بافت زمینه‌ای فیلم 2,272
مناطق مریستمی فیلم 2,084
بافت عصبی فیلم 2,636
بافت ماهیچه‌ای فیلم 3,196
بافت پیوندی فیلم 1,960
بافت پیوندی فیلم 2,053
بافت پوششی فیلم 2,528
جلبک ولوکس فیلم 1,872
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل فیلم 2,897
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول فیلم 3,323
تریکودینا فیلم 2,403
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات فیلم 1,866
آنزیم‌ها فیلم 2,013
پروتئین‌ها فیلم 2,541

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد