رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت گرهی و خودکار قلب انیمیشن 1,707
آشنایی با بافت‌های اصلی گیاه انیمیشن 1,045
بافت عصبی انیمیشن 1,790
آوند آبکش انیمیشن 1,173
آشنایی با اندامک‌های سلولی انیمیشن 1,138
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری انیمیشن 1,169
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی انیمیشن 1,071
آشنایی با کلروپلاست انیمیشن 1,010
انواع هوای تنفسی انیمیشن 1,096
گردش خون ششی و عمومی انیمیشن 3,351
آندوسیتوز، اگزوسیتوز انیمیشن 1,120
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ انیمیشن 1,112
همانندسازی در باکتری انیمیشن 995
هرم انرژی انیمیشن 813
نامگذاری بخش‌های مختلف گل انیمیشن 849
نامگذاری بخش‌های مختلف قلب انیمیشن 1,129
نامگذاری بخش‌های مختلف برگ انیمیشن 836
میکروسکوپ انیمیشن 871
مراحل رشد جنین انیمیشن 995
لقاح مضاعف انیمیشن 1,061

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد