رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لیپیدها فیلم 2,182
کربوهیدرات فیلم 2,189
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی فیلم 2,889
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت فیلم 3,558
زیست‌شناسی فیلم 2,974
ترشح مواد مختلف در معده انیمیشن 1,480
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی انیمیشن 3,303
سیستم گردش خون در ملخ انیمیشن 1,750
بافت اسکلرانشیم انیمیشن 1,193
آشنایی با ساختار لوله گوارش انیمیشن 1,387
ساختار قلب انیمیشن 1,698
ساختار قلب (لایه‌های قلب) انیمیشن 2,147
ریبوزوم انیمیشن 1,158
پمپ سدیم - پتاسیم انیمیشن 1,151
بافت پارانشیم انیمیشن 1,091
پانکراس و کیسه صفرا انیمیشن 1,243
اسمز انیمیشن 1,092
اسمز در سلول‌های گیاهی انیمیشن 1,159
اسمز در سلول‌های انسانی انیمیشن 1,514
الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی انیمیشن 1,004

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد