رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انواع میکروسکوپ الکترونی انیمیشن 1,320
گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین انیمیشن 2,371
گوارش در بخش‌های مختلف لوله گوارش انیمیشن 1,134
دستگاه گردش خون ساده و مضاعف انیمیشن 2,285
دستگاه گردش خون باز و بسته انیمیشن 4,114
انتشار ساده و تسهیل شده انیمیشن 1,190
الکتروکاردیوگرافی انیمیشن 1,057
دستگاه گردش خون کرم خاکی انیمیشن 1,976
بخش‌های مختلف دستگاه تنفس انسان انیمیشن 1,452
آشنایی با دستگاه تنفسی پرندگان انیمیشن 3,872
تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی انیمیشن 1,200
تنفس در کرم خاکی و حشرات انیمیشن 1,925
ارتباط بین دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی انیمیشن 991
بافت‌های اصلی جانوری انیمیشن 1,065
بافت زمینه‌ای انیمیشن 1,017
بافت روپوست انیمیشن 1,053
بافت پوششی انیمیشن 1,169
بافت پیوندی انیمیشن 1,142
بافت ماهیچه‌ای انیمیشن 1,405
بافت هادی انیمیشن 1,000

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد