رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,170
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,290
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,762
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,520
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,625
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,973
قوانین وراثت (2) فیلم 1,535
قوانین وراثت (1) فیلم 1,582
پژوهش‌های مندل فیلم 1,442
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,821
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,431
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,543
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,860
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,755
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,208
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,968
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,621
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,062
ژنتیک در گذشته فیلم 1,378
بکرزایی فیلم 1,651

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد