رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,832
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,665
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,199
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,785
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,176
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,198
قوانین وراثت (2) فیلم 1,739
قوانین وراثت (1) فیلم 1,804
پژوهش‌های مندل فیلم 1,634
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,152
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,695
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,914
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,107
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,032
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,455
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,332
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,819
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,302
ژنتیک در گذشته فیلم 1,576
بکرزایی فیلم 1,907

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد