رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,933
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,169
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,627
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,420
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,327
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,904
قوانین وراثت (2) فیلم 1,478
قوانین وراثت (1) فیلم 1,534
پژوهش‌های مندل فیلم 1,382
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,730
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,364
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,419
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,787
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,650
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,152
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,868
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,565
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,989
ژنتیک در گذشته فیلم 1,320
بکرزایی فیلم 1,585

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد