رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 3,824
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,435
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 2,653
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 1,798
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,018
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,397
قوانین وراثت (2) فیلم 1,061
قوانین وراثت (1) فیلم 1,088
پژوهش‌های مندل فیلم 960
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,152
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 1,812
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 1,777
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,246
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 1,923
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,584
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 2,850
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,107
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,487
ژنتیک در گذشته فیلم 952
بکرزایی فیلم 1,098

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد