رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,735
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,993
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,451
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,285
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,925
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,798
قوانین وراثت (2) فیلم 1,382
قوانین وراثت (1) فیلم 1,430
پژوهش‌های مندل فیلم 1,288
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,606
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,232
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,254
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,644
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,491
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,008
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,640
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,465
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,889
ژنتیک در گذشته فیلم 1,239
بکرزایی فیلم 1,477

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد