رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,418
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,411
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,920
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,626
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,858
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,049
قوانین وراثت (2) فیلم 1,612
قوانین وراثت (1) فیلم 1,656
پژوهش‌های مندل فیلم 1,507
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,939
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,527
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,706
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,934
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,857
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,291
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,131
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,700
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,138
ژنتیک در گذشته فیلم 1,441
بکرزایی فیلم 1,725

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد