رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,084
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,631
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 2,993
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 1,976
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,405
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,524
قوانین وراثت (2) فیلم 1,164
قوانین وراثت (1) فیلم 1,210
پژوهش‌های مندل فیلم 1,067
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,305
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 1,943
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 1,923
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,374
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,151
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,737
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,252
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,229
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,631
ژنتیک در گذشته فیلم 1,044
بکرزایی فیلم 1,214

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد