رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,057
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,841
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,403
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,916
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,339
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,308
قوانین وراثت (2) فیلم 1,847
قوانین وراثت (1) فیلم 1,916
پژوهش‌های مندل فیلم 1,748
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,322
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,829
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,059
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,239
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,163
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,575
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,463
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,922
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,420
ژنتیک در گذشته فیلم 1,673
بکرزایی فیلم 2,030

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد