رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 3,924
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,497
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 2,759
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 1,857
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,129
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,428
قوانین وراثت (2) فیلم 1,099
قوانین وراثت (1) فیلم 1,129
پژوهش‌های مندل فیلم 993
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,211
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 1,865
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 1,821
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,295
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 1,985
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,630
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 2,944
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,147
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,531
ژنتیک در گذشته فیلم 980
بکرزایی فیلم 1,134

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد