رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,725
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,595
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,127
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,752
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,101
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,162
قوانین وراثت (2) فیلم 1,714
قوانین وراثت (1) فیلم 1,758
پژوهش‌های مندل فیلم 1,609
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,099
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,645
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,865
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,060
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,996
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,408
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,283
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,791
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,255
ژنتیک در گذشته فیلم 1,541
بکرزایی فیلم 1,860

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد