رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,820
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,562
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 5,291
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,548
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 6,088
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,819
قوانین وراثت (2) فیلم 2,436
قوانین وراثت (1) فیلم 2,378
پژوهش‌های مندل فیلم 2,232
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,962
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,341
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,594
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,745
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,666
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 3,095
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 5,022
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,379
بیماری‌های ژنتیک فیلم 3,034
ژنتیک در گذشته فیلم 2,121
بکرزایی فیلم 2,574

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد