رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,568
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,485
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,003
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,688
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,981
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,104
قوانین وراثت (2) فیلم 1,671
قوانین وراثت (1) فیلم 1,714
پژوهش‌های مندل فیلم 1,562
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,019
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,595
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,779
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,995
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,924
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,345
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,205
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,750
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,195
ژنتیک در گذشته فیلم 1,493
بکرزایی فیلم 1,779

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد