رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,117
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,895
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,467
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,953
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,403
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,338
قوانین وراثت (2) فیلم 1,876
قوانین وراثت (1) فیلم 1,947
پژوهش‌های مندل فیلم 1,780
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,369
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,860
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,094
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,274
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,186
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,612
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,496
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,948
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,463
ژنتیک در گذشته فیلم 1,696
بکرزایی فیلم 2,052

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد