رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,893
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,136
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,591
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,390
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,237
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,883
قوانین وراثت (2) فیلم 1,459
قوانین وراثت (1) فیلم 1,509
پژوهش‌های مندل فیلم 1,360
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,706
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,341
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,376
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,761
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,616
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,128
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,829
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,546
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,967
ژنتیک در گذشته فیلم 1,298
بکرزایی فیلم 1,566

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد