رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,739
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,491
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 5,221
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,477
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 6,006
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,761
قوانین وراثت (2) فیلم 2,380
قوانین وراثت (1) فیلم 2,334
پژوهش‌های مندل فیلم 2,175
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,899
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,288
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,541
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,685
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,607
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 3,046
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,958
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,333
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,983
ژنتیک در گذشته فیلم 2,074
بکرزایی فیلم 2,530

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد