رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,302
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,144
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,755
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,162
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,649
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,470
قوانین وراثت (2) فیلم 2,107
قوانین وراثت (1) فیلم 2,081
پژوهش‌های مندل فیلم 1,915
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,592
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,004
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,249
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,407
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,330
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,744
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,683
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,078
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,703
ژنتیک در گذشته فیلم 1,819
بکرزایی فیلم 2,184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد