رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,179
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,997
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,544
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,000
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,495
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,378
قوانین وراثت (2) فیلم 1,984
قوانین وراثت (1) فیلم 1,987
پژوهش‌های مندل فیلم 1,815
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,449
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,907
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,151
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,313
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,238
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,654
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,549
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,997
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,566
ژنتیک در گذشته فیلم 1,731
بکرزایی فیلم 2,102

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد