رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,835
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,084
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,544
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,356
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,102
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,861
قوانین وراثت (2) فیلم 1,438
قوانین وراثت (1) فیلم 1,486
پژوهش‌های مندل فیلم 1,341
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,672
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,307
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,339
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,729
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,572
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,088
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,751
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,518
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,940
ژنتیک در گذشته فیلم 1,282
بکرزایی فیلم 1,537

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد