رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,023
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,592
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 2,912
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 1,931
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,312
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,492
قوانین وراثت (2) فیلم 1,147
قوانین وراثت (1) فیلم 1,183
پژوهش‌های مندل فیلم 1,039
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,273
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 1,918
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 1,885
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,341
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,089
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,698
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,163
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,195
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,590
ژنتیک در گذشته فیلم 1,021
بکرزایی فیلم 1,189

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد