رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,655
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,410
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 5,127
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,399
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,918
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,688
قوانین وراثت (2) فیلم 2,305
قوانین وراثت (1) فیلم 2,274
پژوهش‌های مندل فیلم 2,102
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,829
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,236
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,484
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,621
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,547
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,968
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,905
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,286
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,935
ژنتیک در گذشته فیلم 2,021
بکرزایی فیلم 2,483

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد