رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,901
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,724
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,247
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,836
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,231
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,230
قوانین وراثت (2) فیلم 1,777
قوانین وراثت (1) فیلم 1,829
پژوهش‌های مندل فیلم 1,672
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,213
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,738
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,957
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,152
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,077
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,497
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,379
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,849
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,339
ژنتیک در گذشته فیلم 1,604
بکرزایی فیلم 1,948

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد