رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,672
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,550
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,079
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,727
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,051
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,144
قوانین وراثت (2) فیلم 1,699
قوانین وراثت (1) فیلم 1,738
پژوهش‌های مندل فیلم 1,590
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,062
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,623
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,827
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,030
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,963
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,378
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,246
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,775
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,229
ژنتیک در گذشته فیلم 1,523
بکرزایی فیلم 1,815

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد