رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,519
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,881
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,285
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,177
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,729
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,697
قوانین وراثت (2) فیلم 1,302
قوانین وراثت (1) فیلم 1,357
پژوهش‌های مندل فیلم 1,195
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,482
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,114
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,137
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,532
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,367
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,905
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,486
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,373
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,789
ژنتیک در گذشته فیلم 1,163
بکرزایی فیلم 1,381

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد