رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,278
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,339
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,827
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,556
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,725
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,002
قوانین وراثت (2) فیلم 1,561
قوانین وراثت (1) فیلم 1,609
پژوهش‌های مندل فیلم 1,460
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,867
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,476
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,621
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,892
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,796
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,234
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,028
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,645
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,085
ژنتیک در گذشته فیلم 1,397
بکرزایی فیلم 1,679

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد