رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,054
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,245
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,697
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,478
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,556
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,946
قوانین وراثت (2) فیلم 1,512
قوانین وراثت (1) فیلم 1,561
پژوهش‌های مندل فیلم 1,416
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,774
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,404
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,481
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,826
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,710
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,183
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,930
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,597
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,037
ژنتیک در گذشته فیلم 1,361
بکرزایی فیلم 1,623

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد