رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,979
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,785
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 4,336
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,877
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,283
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,272
قوانین وراثت (2) فیلم 1,822
قوانین وراثت (1) فیلم 1,878
پژوهش‌های مندل فیلم 1,707
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,270
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,788
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,005
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,203
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,121
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,538
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,427
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,887
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,383
ژنتیک در گذشته فیلم 1,644
بکرزایی فیلم 1,993

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد