رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,257
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,754
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,139
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,093
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,603
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,627
قوانین وراثت (2) فیلم 1,251
قوانین وراثت (1) فیلم 1,307
پژوهش‌های مندل فیلم 1,147
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,401
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,032
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,026
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,460
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,290
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,838
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,401
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,312
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,731
ژنتیک در گذشته فیلم 1,120
بکرزایی فیلم 1,317

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد