رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,351
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,375
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,874
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,595
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,791
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,024
قوانین وراثت (2) فیلم 1,587
قوانین وراثت (1) فیلم 1,627
پژوهش‌های مندل فیلم 1,477
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,893
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,496
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,660
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,910
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,826
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,264
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,089
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,670
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,115
ژنتیک در گذشته فیلم 1,416
بکرزایی فیلم 1,700

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد