رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 3,975
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,541
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 2,822
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 1,895
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,222
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,461
قوانین وراثت (2) فیلم 1,132
قوانین وراثت (1) فیلم 1,156
پژوهش‌های مندل فیلم 1,017
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,244
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 1,893
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 1,859
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,323
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,039
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,663
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,040
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,172
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,562
ژنتیک در گذشته فیلم 1,000
بکرزایی فیلم 1,166

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد