رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 5,490
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 3,447
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,958
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,660
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 4,922
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,076
قوانین وراثت (2) فیلم 1,644
قوانین وراثت (1) فیلم 1,686
پژوهش‌های مندل فیلم 1,535
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,979
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 2,560
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 2,741
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,966
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,894
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,322
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,168
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,727
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,168
ژنتیک در گذشته فیلم 1,468
بکرزایی فیلم 1,753

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد