رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 4,162
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 2,693
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 3,066
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 2,035
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 3,510
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 1,577
قوانین وراثت (2) فیلم 1,210
قوانین وراثت (1) فیلم 1,261
پژوهش‌های مندل فیلم 1,110
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 2,354
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 1,990
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 1,974
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 1,421
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 2,228
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 1,792
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 3,334
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 1,274
بیماری‌های ژنتیک فیلم 1,688
ژنتیک در گذشته فیلم 1,085
بکرزایی فیلم 1,270

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد