رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,969
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,691
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 5,439
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,682
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 9,451
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,894
قوانین وراثت (2) فیلم 2,517
قوانین وراثت (1) فیلم 2,465
پژوهش‌های مندل فیلم 2,333
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 4,039
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,426
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,671
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,879
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,753
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 3,163
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 5,128
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,452
بیماری‌های ژنتیک فیلم 3,108
ژنتیک در گذشته فیلم 2,188
بکرزایی فیلم 2,642

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد