رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساختار غشای سلولی فیلم 6,512
آشنایی با سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فیلم 4,302
میکروسکوپ چگونه کار می‌کند؟ فیلم 5,005
طبقه‌بندی و رده‌بندی جانداران فیلم 3,318
آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان فیلم 5,825
بررسی دودمانه (شجره‌نامه) فیلم 2,597
قوانین وراثت (2) فیلم 2,239
قوانین وراثت (1) فیلم 2,210
پژوهش‌های مندل فیلم 2,034
تولیدمثل جنسی و تولیدمثل غیر جنسی فیلم 3,755
آشنایی با تعداد و ساختار کروموزوم‌ها فیلم 3,158
دستگاه عصبی مرکزی فیلم 3,396
ایمنی غیر اختصاصی فیلم 2,550
تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه فیلم 3,475
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار فیلم 2,879
چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه فیلم 4,830
دیدگاه تکاملی در گیاهان فیلم 2,214
بیماری‌های ژنتیک فیلم 2,862
ژنتیک در گذشته فیلم 1,949
بکرزایی فیلم 2,410

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد