رسانه هایی با موضوع زیست‌شناسی و آزمایشگاه

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسپرم‌زایی، تخمک‌زایی، سندرم داون فیلم 2,851
میوز فیلم 1,991
میوز فیلم 1,863
میوز فیلم 2,267
مراحل مختلف میتوز فیلم 2,279
مراحل مختلف میتوز فیلم 2,138
چرخه سلولی، سرطان اختلال در تنظیم چرخه سلولی فیلم 2,713
جهش‌های کروموزومی فیلم 1,774
تولید مثل باکتری فیلم 2,129
همانندسازی DNA فیلم 1,638
کشف ساختار DNA فیلم 1,352
در جستجوی ماده ژنتیک فیلم 1,237
ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها و DNA فیلم 1,721
نقش غده پینه‌آل و پانکراس در بدن فیلم 1,368
غده تیروئید و غده‌های پاراتیروئید فیلم 1,382
غدد فوق کلیه فیلم 1,279
غده‌های درون‌ریز اصلی بدن فیلم 1,365
هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟ فیلم 1,364
هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز فیلم 1,574
گیرنده‌های حسی جانوران فیلم 1,623

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد