الکترونیک

مثال تحلیل حلقه و گره (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثال تحلیل حلقه و گره (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RC سری در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RC موازی در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفاهیم کلی مدارات سه فاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات جریان بر حسب زمان و فرکانس در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات جریان و توان در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات موجی و دیاگرام برداری ولتاژها در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس در مدارهای RL سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار RC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد