مدار RLC سری

محاسبات مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون مدار RLC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات جریان بر حسب زمان و فرکانس در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
146 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات جریان و توان در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات موجی و دیاگرام برداری ولتاژها در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی مشخصات تغییرات ولتاژ در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودارهای مربوط به RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام برداری مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تحلیل مداری RLC سری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد