ولتاژ

قانون ولتاژ کیرشهف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات موجی و دیاگرام برداری ولتاژها در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس در مدارهای RL سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار RC سری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی در مدار سری RC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی مشخصات تغییرات ولتاژ در مدار RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون ولتاژ تونن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب فرکانس در مدارات RLC سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقادیر ولتاژ و جریان در مدار LC موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد