جریان متناوب

شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RC سری در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار RC موازی در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبات مقاومت، خازن و سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف و خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقاومت در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد