بنویسیم

کلمات متضاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مترادف (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مترادف (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قافیه درس اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد