بنویسیم

کامل کردن متن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غلط املایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیکته (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیکته (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات نوشته شده با نشانه (غ)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌قافیه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌قافیه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
139 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد