بنویسیم

صفت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صدای ز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرف ربط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله امری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کلمات (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کلمات (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کلمات (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کلمات (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جایگزینی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد