رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف انیمیشن 847
دستگاه واندوگراف انیمیشن 1,011
خطوط میدان الکتریسیته انیمیشن 955
خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل انیمیشن 1,666
خطوط میدان اطراف آهنربا و یک قطب‌نما انیمیشن 843
خطوط میدان اطراف آهنربا به کمک چند قطب‌نما انیمیشن 821
خازن، سلف و مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 1,092
حوزه نیروی جاذبه انیمیشن 799
حرکت مارپیچ بار مثبت انیمیشن 770
حرکت بار در میدان مغناطیسی و الکتریکی انیمیشن 810
حرکت آهنربا در میدان مغناطیسی انیمیشن 838
نیروی مغناطیسی بین دو سیم موازی انیمیشن 849
میدان الکتریکی اطراف بار منفی به صورت سه بعدی انیمیشن 780
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 937
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 935
حرکت بار در میدان الکتریکی و مغناطیسی انیمیشن 702
چرخه کارنو انیمیشن 1,036
توان مصرفی مقاومت انیمیشن 799
مسیر بار مثبت چرخان انیمیشن 755
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ انیمیشن 795

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد