رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف انیمیشن 735
دستگاه واندوگراف انیمیشن 901
خطوط میدان الکتریسیته انیمیشن 844
خطوط میدان اطراف آهنربای نعلی شکل انیمیشن 1,354
خطوط میدان اطراف آهنربا و یک قطب‌نما انیمیشن 747
خطوط میدان اطراف آهنربا به کمک چند قطب‌نما انیمیشن 723
خازن، سلف و مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 992
حوزه نیروی جاذبه انیمیشن 686
حرکت مارپیچ بار مثبت انیمیشن 663
حرکت بار در میدان مغناطیسی و الکتریکی انیمیشن 713
حرکت آهنربا در میدان مغناطیسی انیمیشن 737
نیروی مغناطیسی بین دو سیم موازی انیمیشن 753
میدان الکتریکی اطراف بار منفی به صورت سه بعدی انیمیشن 676
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 827
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 817
حرکت بار در میدان الکتریکی و مغناطیسی انیمیشن 607
چرخه کارنو انیمیشن 907
توان مصرفی مقاومت انیمیشن 703
مسیر بار مثبت چرخان انیمیشن 657
گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ انیمیشن 686

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد