رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اثر متقابل اجسام باردار انیمیشن 755
ولتاژ دو سر مقاومت در مدار سری انیمیشن 822
اتصال سری خازن انیمیشن 716
شارش بار در رسانا انیمیشن 673
شتاب سطح شیب‌دار انیمیشن 874
برآیند دو نیرو، روش متوازی‌الاضلاع انیمیشن 999
ضریب اصطکاک ایستایی انیمیشن 965
فشار انیمیشن 932
چگالی انیمیشن 916
نیروی وارد بر بار الکتریکی انیمیشن 697
نمودارهای جابجایی، سرعت و شتاب در حرکت یکنواخت انیمیشن 818
نوسان فنر انیمیشن 726
قانون بویل انیمیشن 781
القای الکترومغناطیسی انیمیشن 867
تبدیل سرعت به شتاب و مساحت زیر نمودار انیمیشن 1,349
نیروهای وارده بر هواپیما در آسمان انیمیشن 1,108
جابجایی، مسافت و موقعیت انیمیشن 877
جریان الکتریکی انیمیشن 842
جریان همرفتی انیمیشن 839
فنر انیمیشن 807

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد