رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تئوری یانگ انیمیشن 745
تئوری گاوس در فضا انیمیشن 822
تئوریه اولیه موتورهای الکتریکی انیمیشن 705
ترانسفورماتور انیمیشن 699
پتانسیل الکتریکی اطراف بار منفی انیمیشن 719
پتانسیل الکتریکی اطراف بار مثبت انیمیشن 681
برآیند نیروی الکتریکی انیمیشن 759
آهنربا انیمیشن 722
انرژی خورشیدی انیمیشن 826
باردار کردن جسم به روش القا انیمیشن 883
القای جریان الکتریکی، قانون فارادی انیمیشن 717
اتصال موازی خازن انیمیشن 764
بار در میدان الکتریکی انیمیشن 702
آشنایی با اسیلوسکوپ انیمیشن 628
اسیلوسکوپ انیمیشن 661
شارش بار در رسانا انیمیشن 844
میدان مغناطیس پیچه انیمیشن 774
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن میدان انیمیشن 683
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن پتانسیل انیمیشن 686
مقاومت ویژه انیمیشن 706

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد