رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تئوری یانگ انیمیشن 839
تئوری گاوس در فضا انیمیشن 913
تئوریه اولیه موتورهای الکتریکی انیمیشن 799
ترانسفورماتور انیمیشن 793
پتانسیل الکتریکی اطراف بار منفی انیمیشن 873
پتانسیل الکتریکی اطراف بار مثبت انیمیشن 779
برآیند نیروی الکتریکی انیمیشن 916
آهنربا انیمیشن 818
انرژی خورشیدی انیمیشن 917
باردار کردن جسم به روش القا انیمیشن 1,054
القای جریان الکتریکی، قانون فارادی انیمیشن 809
اتصال موازی خازن انیمیشن 881
بار در میدان الکتریکی انیمیشن 791
آشنایی با اسیلوسکوپ انیمیشن 729
اسیلوسکوپ انیمیشن 740
شارش بار در رسانا انیمیشن 932
میدان مغناطیس پیچه انیمیشن 895
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن میدان انیمیشن 779
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن پتانسیل انیمیشن 768
مقاومت ویژه انیمیشن 806

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد