رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
چگالی انیمیشن 959
فنر انیمیشن 706
هدایت گرما انیمیشن 938
نحوه نمایش سه بعدی ضرب خارجی انیمیشن 769
نحوه تشکیل تصویر در آینه انیمیشن 1,014
منشور انیمیشن 935
زاویه تابش خورشید انیمیشن 1,035
قوانین بازتاب انیمیشن 969
عدسی مقعر انیمیشن 939
عدسی مقعر انیمیشن 884
عدسی محدب انیمیشن 1,081
عدسی محدب انیمیشن 954
ضرب نقطه‌ای انیمیشن 866
ضرب برداری انیمیشن 876
ضرب اسکالر انیمیشن 911
شکست نور در سطح تخت انیمیشن 907
سیستم دکارتی بردارها انیمیشن 813
زاویه تابش خورشید انیمیشن 1,015
ذره‌بین انیمیشن 910
خطای کروی در آینه‌ها انیمیشن 998

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد