رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اشکال مختلف ضربان انیمیشن 794
ارتعاش موج انیمیشن 888
اثر فوتوالکتریک انیمیشن 1,022
اثر داپلر انیمیشن 880
اتصال سری دو نوسان انیمیشن 739
نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,330
نیروی وارد بر سیم جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,144
مولد یک سو کننده موج متناوب انیمیشن 1,070
قانون دست راست انیمیشن 1,361
نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف انیمیشن 1,205
حرکت بار الکتریکی انیمیشن 1,136
مولد نیرومحرکه متناوب انیمیشن 941
میدان الکتریکی اطراف استوانه و تئوری خطی گاوس انیمیشن 1,140
میدان الکتریکی اطراف بار مثبت به صورت سه بعدی انیمیشن 1,039
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن انیمیشن 1,082
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن انیمیشن 1,098
میدان الکتریکی بر روی محور از یک بار یکنواخت حلقوی انیمیشن 960
میدان الکتریکی برای بار توزیع شده یکنواخت روی حلقه انیمیشن 873
میدان الکتریکی برای بار توزیع شده یکنواخت روی کمان انیمیشن 1,024
میدان الکتریکی برای بار خطی انیمیشن 1,068

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد