رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اشکال مختلف ضربان انیمیشن 690
ارتعاش موج انیمیشن 786
اثر فوتوالکتریک انیمیشن 921
اثر داپلر انیمیشن 782
اتصال سری دو نوسان انیمیشن 639
نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 1,162
نیروی وارد بر سیم جریان در میدان مغناطیسی انیمیشن 964
مولد یک سو کننده موج متناوب انیمیشن 961
قانون دست راست انیمیشن 1,230
نیروی الکتریکی بین دو بار مخالف انیمیشن 1,067
حرکت بار الکتریکی انیمیشن 1,024
مولد نیرومحرکه متناوب انیمیشن 836
میدان الکتریکی اطراف استوانه و تئوری خطی گاوس انیمیشن 1,017
میدان الکتریکی اطراف بار مثبت به صورت سه بعدی انیمیشن 930
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن انیمیشن 952
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن انیمیشن 967
میدان الکتریکی بر روی محور از یک بار یکنواخت حلقوی انیمیشن 836
میدان الکتریکی برای بار توزیع شده یکنواخت روی حلقه انیمیشن 773
میدان الکتریکی برای بار توزیع شده یکنواخت روی کمان انیمیشن 890
میدان الکتریکی برای بار خطی انیمیشن 963

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد