رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
میدان الکتریکی دو قطبی انیمیشن 781
میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل انیمیشن 1,609
میدان مغناطیسی بر روی محور حلقوی حامل جریان انیمیشن 770
میدان مغناطیس زمین انیمیشن 1,016
نوسانات مدار LC انیمیشن 782
نوسانات مدار RLC انیمیشن 785
نیرو و میدان الکتریکی بین بارهای همنام و غیرهمنام انیمیشن 788
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار مثبت انیمیشن 847
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار منفی انیمیشن 780
جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی انیمیشن 616
نیروی جاذبه بار انیمیشن 766
نیروی دافعه بار انیمیشن 668
نیروی دافعه بار و میدان الکتریکی انیمیشن 716
یک مولد ژنراتور ساده انیمیشن 768
میدان‌های امواج الکترومغناطیسی انیمیشن 820
نیروی محرکه القایی در سیم راست انیمیشن 800
مولد الکتریکی انیمیشن 835
مولد AC انیمیشن 742
موتور درون‌سوز انیمیشن 796
موتور حرارتی دو زمانه انیمیشن 723

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد