رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
میدان الکتریکی دو قطبی انیمیشن 878
میدان مغناطیس آهنربای نعلی شکل انیمیشن 1,961
میدان مغناطیسی بر روی محور حلقوی حامل جریان انیمیشن 879
میدان مغناطیس زمین انیمیشن 1,146
نوسانات مدار LC انیمیشن 885
نوسانات مدار RLC انیمیشن 886
نیرو و میدان الکتریکی بین بارهای همنام و غیرهمنام انیمیشن 906
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار مثبت انیمیشن 943
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار منفی انیمیشن 910
جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی انیمیشن 723
نیروی جاذبه بار انیمیشن 874
نیروی دافعه بار انیمیشن 777
نیروی دافعه بار و میدان الکتریکی انیمیشن 829
یک مولد ژنراتور ساده انیمیشن 856
میدان‌های امواج الکترومغناطیسی انیمیشن 930
نیروی محرکه القایی در سیم راست انیمیشن 943
مولد الکتریکی انیمیشن 924
مولد AC انیمیشن 843
موتور درون‌سوز انیمیشن 940
موتور حرارتی دو زمانه انیمیشن 824

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد