رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گاز فیلم 1,628
ساقه فیلم 1,398
راه‌های جلوگیری از آلودگی آب و اسراف آن فیلم 1,630
استفاده از دریا و آلوده‌کننده‌های آن فیلم 1,208
اقیانوس و علت شوری آب دریا فیلم 1,523
طرز تصفیه آب فیلم 1,610
وجود آب در مکان‌های مختلف فیلم 1,272
آشنایی با خوراکی‌ها فیلم 1,901
مواد مایع فیلم 1,896
مواد جامد فیلم 1,603
ماده و حالت‌های آن فیلم 1,795
سایه فیلم 1,601
صدای بلند، کوتاه، نازک و ضخیم فیلم 1,881
توانایی انتقال صدا در سه حالت ماده فیلم 1,311
چگونگی تولید صدا فیلم 1,678
بادنما فیلم 1,535
عوامل موثر بر آب و هوا فیلم 1,483
ایستگاه هواشناسی فیلم 1,319
چگونگی تشکیل باد فیلم 2,189
انواع آب و هوا فیلم 1,464

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد