رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گاز فیلم 2,061
ساقه فیلم 1,810
راه‌های جلوگیری از آلودگی آب و اسراف آن فیلم 2,056
استفاده از دریا و آلوده‌کننده‌های آن فیلم 1,594
اقیانوس و علت شوری آب دریا فیلم 1,994
طرز تصفیه آب فیلم 1,973
وجود آب در مکان‌های مختلف فیلم 1,621
آشنایی با خوراکی‌ها فیلم 2,450
مواد مایع فیلم 3,052
مواد جامد فیلم 2,073
ماده و حالت‌های آن فیلم 2,426
سایه فیلم 2,053
صدای بلند، کوتاه، نازک و ضخیم فیلم 2,484
توانایی انتقال صدا در سه حالت ماده فیلم 1,729
چگونگی تولید صدا فیلم 2,197
بادنما فیلم 1,993
عوامل موثر بر آب و هوا فیلم 1,961
ایستگاه هواشناسی فیلم 1,770
چگونگی تشکیل باد فیلم 2,764
انواع آب و هوا فیلم 1,975

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد