رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گاز فیلم 1,791
ساقه فیلم 1,541
راه‌های جلوگیری از آلودگی آب و اسراف آن فیلم 1,782
استفاده از دریا و آلوده‌کننده‌های آن فیلم 1,341
اقیانوس و علت شوری آب دریا فیلم 1,718
طرز تصفیه آب فیلم 1,763
وجود آب در مکان‌های مختلف فیلم 1,400
آشنایی با خوراکی‌ها فیلم 2,097
مواد مایع فیلم 2,058
مواد جامد فیلم 1,733
ماده و حالت‌های آن فیلم 1,935
سایه فیلم 1,713
صدای بلند، کوتاه، نازک و ضخیم فیلم 2,019
توانایی انتقال صدا در سه حالت ماده فیلم 1,398
چگونگی تولید صدا فیلم 1,781
بادنما فیلم 1,655
عوامل موثر بر آب و هوا فیلم 1,595
ایستگاه هواشناسی فیلم 1,415
چگونگی تشکیل باد فیلم 2,347
انواع آب و هوا فیلم 1,575

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد