رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,402
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,059
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 819
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 812
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 713
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 781
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 797
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 676
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 715
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 776
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 619
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 615
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 611
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 617
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 805
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 741
زنگ علوم فیلم 4,670
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,467
آلودگی فیلم 6,621
جمعیت انسان فیلم 4,765

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد