رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,947
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,401
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,137
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,074
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,015
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,074
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,112
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 944
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,012
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,048
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 891
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 855
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 886
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 890
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,078
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 975
زنگ علوم فیلم 5,446
سالم باش، شاداب باش فیلم 7,496
آلودگی فیلم 8,056
جمعیت انسان فیلم 5,711

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد