رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,063
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 869
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 639
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 642
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 552
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 583
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 606
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 499
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 550
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 611
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 480
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 468
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 447
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 487
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 527
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 485
زنگ علوم فیلم 3,716
سالم باش، شاداب باش فیلم 3,901
آلودگی فیلم 5,610
جمعیت انسان فیلم 3,954

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد