رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 3,582
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,893
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,653
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,717
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,558
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,531
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,600
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,455
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,634
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,674
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,381
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,261
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,325
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 1,328
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,510
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,393
زنگ علوم فیلم 6,091
سالم باش، شاداب باش فیلم 8,140
آلودگی فیلم 8,960
جمعیت انسان فیلم 6,495

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد