رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,559
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 649
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 438
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 445
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 359
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 393
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 410
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 326
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 357
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 408
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 329
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 316
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 306
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 328
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 352
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 319
زنگ علوم فیلم 2,735
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,245
آلودگی فیلم 4,629
جمعیت انسان فیلم 3,276

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد