رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,680
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,228
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 962
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 936
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 849
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 918
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 932
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 799
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 836
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 908
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 735
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 738
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 724
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 729
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 917
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 860
زنگ علوم فیلم 5,098
سالم باش، شاداب باش فیلم 6,562
آلودگی فیلم 7,477
جمعیت انسان فیلم 5,380

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد