رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,941
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 815
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 587
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 586
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 496
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 528
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 546
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 444
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 497
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 553
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 441
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 427
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 410
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 445
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 478
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 440
زنگ علوم فیلم 3,487
سالم باش، شاداب باش فیلم 3,393
آلودگی فیلم 5,336
جمعیت انسان فیلم 3,759

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد