رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,487
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 615
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 400
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 411
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 325
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 373
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 378
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 301
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 330
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 379
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 302
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 292
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 286
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 310
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 324
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 295
زنگ علوم فیلم 2,643
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,121
آلودگی فیلم 4,517
جمعیت انسان فیلم 3,189

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد