رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,127
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 905
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 672
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 676
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 597
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 628
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 650
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 529
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 586
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 636
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 501
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 493
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 472
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 511
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 560
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 509
زنگ علوم فیلم 3,779
سالم باش، شاداب باش فیلم 4,017
آلودگی فیلم 5,711
جمعیت انسان فیلم 4,011

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد