رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 3,404
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,722
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,451
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,553
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,405
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,400
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,448
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,266
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,475
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,491
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,171
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,139
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,159
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 1,177
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,344
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,260
زنگ علوم فیلم 5,867
سالم باش، شاداب باش فیلم 7,901
آلودگی فیلم 8,649
جمعیت انسان فیلم 6,233

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد