رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,480
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,128
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 879
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 866
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 776
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 841
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 853
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 731
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 770
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 836
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 670
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 680
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 669
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 664
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 857
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 787
زنگ علوم فیلم 4,846
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,655
آلودگی فیلم 6,925
جمعیت انسان فیلم 4,970

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد