رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,376
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,035
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 797
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 787
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 696
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 762
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 774
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 655
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 696
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 749
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 598
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 586
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 592
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 599
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 658
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 601
زنگ علوم فیلم 4,496
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,258
آلودگی فیلم 6,399
جمعیت انسان فیلم 4,581

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد