رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 3,300
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,642
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,365
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,465
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,229
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,320
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,345
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,172
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,288
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,413
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,102
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,068
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,095
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 1,114
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,280
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,195
زنگ علوم فیلم 5,741
سالم باش، شاداب باش فیلم 7,771
آلودگی فیلم 8,495
جمعیت انسان فیلم 6,111

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد