رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,630
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 679
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 476
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 476
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 391
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 425
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 441
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 354
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 387
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 443
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 363
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 340
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 333
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 353
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 382
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 343
زنگ علوم فیلم 2,837
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,360
آلودگی فیلم 4,739
جمعیت انسان فیلم 3,350

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد