رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,822
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,319
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,066
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,008
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 949
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,018
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,063
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 895
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 952
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 970
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 833
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 792
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 827
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 821
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 995
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 913
زنگ علوم فیلم 5,250
سالم باش، شاداب باش فیلم 6,835
آلودگی فیلم 7,694
جمعیت انسان فیلم 5,531

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد