رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,987
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,438
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,173
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,112
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,047
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,122
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,148
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 975
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,054
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,114
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 923
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 896
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 923
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 930
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,108
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,001
زنگ علوم فیلم 5,486
سالم باش، شاداب باش فیلم 7,544
آلودگی فیلم 8,174
جمعیت انسان فیلم 5,778

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد