رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,540
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,161
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 907
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 891
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 804
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 869
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 888
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 754
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 797
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 862
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 697
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 708
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 692
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 695
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 882
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 822
زنگ علوم فیلم 4,946
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,857
آلودگی فیلم 7,132
جمعیت انسان فیلم 5,140

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد