رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,356
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,016
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 785
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 778
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 687
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 739
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 765
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 642
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 685
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 734
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 584
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 576
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 583
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 588
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 642
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 589
زنگ علوم فیلم 4,429
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,161
آلودگی فیلم 6,329
جمعیت انسان فیلم 4,508

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد