رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,176
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 926
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 688
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 689
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 617
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 653
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 674
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 555
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 609
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 649
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 518
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 509
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 488
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 527
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 577
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 528
زنگ علوم فیلم 3,832
سالم باش، شاداب باش فیلم 4,112
آلودگی فیلم 5,771
جمعیت انسان فیلم 4,063

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد