رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,295
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 989
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 759
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 754
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 672
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 711
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 739
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 619
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 667
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 713
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 565
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 557
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 540
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 572
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 623
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 572
زنگ علوم فیلم 4,294
سالم باش، شاداب باش فیلم 4,924
آلودگی فیلم 6,201
جمعیت انسان فیلم 4,354

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد