رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,195
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 935
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 701
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 705
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 628
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 667
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 688
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 568
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 622
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 664
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 532
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 523
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 507
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 536
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 588
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 540
زنگ علوم فیلم 3,895
سالم باش، شاداب باش فیلم 4,186
آلودگی فیلم 5,827
جمعیت انسان فیلم 4,101

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد