رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,256
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 970
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 734
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 732
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 652
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 693
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 718
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 595
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 644
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 693
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 551
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 545
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 528
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 560
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 611
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 563
زنگ علوم فیلم 4,133
سالم باش، شاداب باش فیلم 4,512
آلودگی فیلم 6,020
جمعیت انسان فیلم 4,214

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد