رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,661
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 701
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 496
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 499
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 410
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 447
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 459
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 370
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 409
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 461
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 380
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 355
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 347
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 370
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 402
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 355
زنگ علوم فیلم 2,899
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,462
آلودگی فیلم 4,816
جمعیت انسان فیلم 3,412

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد