رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 3,487
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,797
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,531
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,631
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,481
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,467
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,524
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,357
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,558
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,575
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,236
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,203
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,230
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 1,252
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,422
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,328
زنگ علوم فیلم 5,948
سالم باش، شاداب باش فیلم 8,003
آلودگی فیلم 8,798
جمعیت انسان فیلم 6,366

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد