رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,431
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,093
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 850
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 835
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 743
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 811
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 821
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 700
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 742
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 801
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 644
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 646
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 639
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 644
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 828
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 762
زنگ علوم فیلم 4,708
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,525
آلودگی فیلم 6,712
جمعیت انسان فیلم 4,834

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد