رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,752
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,267
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,007
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 975
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 918
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 984
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,021
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 859
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 902
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 940
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 773
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 762
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 769
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 759
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 939
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 881
زنگ علوم فیلم 5,161
سالم باش، شاداب باش فیلم 6,722
آلودگی فیلم 7,568
جمعیت انسان فیلم 5,462

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد