رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,725
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 734
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 519
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 528
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 440
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 468
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 486
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 386
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 443
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 484
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 399
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 380
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 372
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 399
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 429
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 386
زنگ علوم فیلم 2,959
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,561
آلودگی فیلم 4,916
جمعیت انسان فیلم 3,475

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد