رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,800
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 767
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 550
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 557
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 467
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 492
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 511
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 414
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 466
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 506
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 416
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 403
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 390
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 424
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 454
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 416
زنگ علوم فیلم 3,061
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,696
آلودگی فیلم 5,004
جمعیت انسان فیلم 3,538

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد