رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,571
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,183
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 923
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 906
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 819
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 887
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 905
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 775
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 813
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 880
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 713
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 721
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 711
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 709
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 893
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 839
زنگ علوم فیلم 4,994
سالم باش، شاداب باش فیلم 5,945
آلودگی فیلم 7,241
جمعیت انسان فیلم 5,213

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد