رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 3,155
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,509
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,237
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,209
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,104
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,179
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,210
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,036
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,152
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,276
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 977
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 945
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 977
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 982
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,163
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,065
زنگ علوم فیلم 5,568
سالم باش، شاداب باش فیلم 7,616
آلودگی فیلم 8,308
جمعیت انسان فیلم 5,960

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد