رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 2,912
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,365
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,110
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,049
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 987
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,049
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,090
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 921
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 985
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,011
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 866
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 821
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 862
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 868
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,047
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 942
زنگ علوم فیلم 5,402
سالم باش، شاداب باش فیلم 7,405
آلودگی فیلم 7,942
جمعیت انسان فیلم 5,653

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد