رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 1,592
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 662
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 454
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 457
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 369
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 406
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 424
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 337
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 369
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 425
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 347
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 326
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 315
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 340
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 369
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 328
زنگ علوم فیلم 2,788
سالم باش، شاداب باش فیلم 2,301
آلودگی فیلم 4,679
جمعیت انسان فیلم 3,314

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد