رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تصاویر در آینه تخت فیلم 2,182
انواع آینه فیلم 2,180
منابع نور فیلم 2,109
رود و چشمه فیلم 1,904
آلودگی آب‌های زیرزمینی فیلم 2,217
قنات فیلم 1,974
چاه آب فیلم 1,785
تشکیل آب‌های زیرزمینی فیلم 2,334
ابرها فیلم 1,859
آب در همه جا وجود دارد فیلم 1,877
میعان فیلم 2,041
چرخه آب فیلم 2,593
تبخیر فیلم 2,190
انواع آینه و بازتابش فیلم 2,282
نیاز انسان و گیاهان به نور فیلم 1,766
اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز فیلم 2,803
آب و استفاده از آن فیلم 1,959
جرم فیلم 2,147
گنجایش و حجم فیلم 2,371
حجم فیلم 1,843

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد