ریاضی چهارم ابتدایی

مقایسه اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم نیم‌ساز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
677 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم نیم‌خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم خط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مستطیل و مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
779 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مربع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثلث قائم‌الزاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
588 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد