ریاضی چهارم ابتدایی

خواندن اعداد تا نه رقم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
583 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن اعداد تا شش رقم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
683 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
565 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق متناظر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
947 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم چند رقمی بر یک رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
590 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم با خارج قسمت بیشتر از یک عدد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
508 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باقی‌مانده تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
136 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
421 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد