علوم سوم ابتدایی

چرخه آب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,767 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبخیر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,791 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع آینه و بازتابش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز انسان و گیاهان به نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آب و استفاده از آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,539 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جرم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,655 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنجایش و حجم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,775 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حجم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,632 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گاز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,808 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد