معلمان

کشش فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخار آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت ملکولها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
179 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتو اشیاء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت

موج الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت

کاربرد عدسی وآینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت

جسم غیر منیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت

تشکیل سایه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد