معلمان

شناساگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش اسید و باز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار ترکیبات آلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول تناوبی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
30 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع اوربیتال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طیف نشری خطی هیدروژن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکترولیت و غیر الکترولیت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
22 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش سدیم با آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش فسفر سفید با اکسیژن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد