شیمی پیش دانشگاهی

اسید های ضعیف و قوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر دما بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر فشار بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر غلظت بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلول های گالوانی zn - cu

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غلظت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
48 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عوامل موثر بر سرعت واکنش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
25 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناساگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
27 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش اسید و باز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناساگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد