معلمان

lesson 6

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
27,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 5

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
31,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 4

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
27,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 3

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
28,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 2

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
29,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

lesson 1

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
29,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اکسیر عشق

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مناظره خسرو با فرهاد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حدی خوان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

من این همه نیستم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد