معلمان

گویی بط سفید جامه به

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مست و هشیار

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذکرحسین بن منصور

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
24,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرورده گویی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رباعی و دو بیتی دیروز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رنج بی حساب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,000 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کیش مهر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,500 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قلب مادر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,500 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجنون و عیب جو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,500 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشارت صبح

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,500 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد