معلمان

بازتاب نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت

شکست نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
31 کیلو بایت

تجزیه نور توسط منشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
59 کیلو بایت

تشخیص رنگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت

کاربرد اهرم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت

ماشین ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت

ماشین های ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت

خورشید گرفتگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت

فشار مایعات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
69 کیلو بایت

انرژی جنبشی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد