علوم دوم راهنمایی

موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
54 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه نور توسط منشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرتو اشیاء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
37 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتاب نور از سطوح صاف و ناصاف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آیینه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم دوم راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد