آموزش مجازی کتاب های درسی

اصول حسابداری 1

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش حرفه وفن سوم

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش حرفه وفن دوم

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

ادبیات فارسی سوم انسانی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

عکاسی 1

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
عکاسی
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت مواد ومصالح

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

مدارهای الکتریکی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش حرفه وفن اول

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

زبان فارسی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

والیبال

نوع رسانه: پیوند
نشانی: 
والیبال 1
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد