رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) فیلم 3,621
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) فیلم 1,928
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) فیلم 1,691
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) فیلم 1,751
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) فیلم 1,597
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) فیلم 1,561
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری فیلم 1,655
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) فیلم 1,488
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) فیلم 1,672
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) فیلم 1,709
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,420
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,294
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان فیلم 1,362
راهنمای تدریس علوم، اهداف اصلی درس علوم فیلم 1,369
راهنمای تدریس علوم، آموزش روش تحقیق فیلم 1,543
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آموزان فیلم 1,424
زنگ علوم فیلم 6,167
سالم باش، شاداب باش فیلم 8,230
آلودگی فیلم 9,012
جمعیت انسان فیلم 6,535

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد